من موفقیت خود را به این جمله نسبت می‌دهم: «نه بهانه‌ای می‌آورم و نه بهانه‌ای می‌پذیرم.»
فلورانس نایتینگل
ثبت نام مترجم

ضمایم اول سود

دانلود