موفقیت پایان راه نیست، شکست کشنده نیست: مهم اشتیاق ادامه دادن است.
وینستون چرچیل
ثبت نام مترجم