موفقیت چیزی نیست جز چند نظم ساده که هر روز اجرا می‌شوند
جیم ران
ثبت نام مترجم

 

فراتر از محدودیت ذهن

 

اثر تی هارو اکر

ترجمه منصور بیگدلی

قابل دریافت در اپلیکیشن طاقچه بصورت الکترونیکی