شکست دادن شخصی که هرگز تسلیم نمی‌شود، کار سختی است.
بیب روت
ثبت نام مترجم

شادی

با کارآفرینی به قدرت و آزادی مالی برسید

اثر کیم کیوساکی

ترجمه منصور بیگدلی

ناشر: آوین