اگر چیزی را دوست ندارید، آنرا تغییر دهید. اگر نمی‌توانید آنرا تغییر دهید، روش خود را عوض کنید. شکایت نکنید.
مایا آنجلو
ثبت نام مترجم